Градска Општина Црвени Крст Ниш
Навигација
 
Линкови
pitaj predsednika

konkursi

komisija

javni poziv

 
Надлежност Општине
Члан 14 Статута


Градска општина Црвени Крст, у оквиру надлежности утврђених Статутом Града Ниша:

1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине;
2. доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима града;
3. оснива месну заједницу, односно други облик месне самоуправе по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом града и овим Статутом;
4. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове који се односе за њено подручје;
5. образује комуналну инспекцију, стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред, у складу са законом и актима града; Контакт
6. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
7. доноси годишњи програм, предузима мере за спречавање штета и учествује у организацији заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, у складу са прописима града;
8. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са посебном одлуком града;
9. учествује у изради програма изградње, одржавања, управљања и коришћења сеоских пољских и других некатегорисаних путева; Контакт
10. штити и унапређује животну средину и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; Контакт
11. уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама;Контакт
12. утврђује културне и спортске манифестације од значаја за градску општину; Контакт
13. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју, уређује радно време, места на којима се могу обављати угоститељске делатности и друге услове за њихов рад;Контакт
14. стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
15. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
16. подстиче и помаже развој задругарства;
17. одлучује о постављању монтажних објеката на јавним површинама у складу са планом и прописом града;
18. одлучује о одржавању и уређивању гробаља на свом подручју у складу са прописима града;
19. предлаже мере за уређење и одржавање спољњег изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова и сл;
20. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
21. уређује организацију и рад мировних већа;
22. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама на свом подручју;Контакт
23. подстиче развој културно-уметничког аматеризма;
24. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
25. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине;
26. израђује планове одбране за своје подручје у складу са планом града;
27. извршава прописе и опште акте града и градске општине и
28. обавља послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом града, другим прописима града и овим Статутом.